Zorg

zorg

Met onze zorgvisie willen we zoveel mogelijk kinderen helpen om een zo stevig mogelijk fundament te bouwen en zo naar eigen kunnen en naar eigen tempo maximaal te ontwikkelen.

Ons doel is kinderen voldoende kansen aan te reiken om met hun eigen mogelijkheden en beperktheden op te groeien tot een zelfstandig en sociaal voelend persoon. Daarom proberen we steeds preventief te werken waarbij we de fasen van het zorgcontinuüm doorlopen.

Het zorgcontinuüm is een dynamisch model. Het uitgangspunt moet steeds zijn dat kinderen zich slechts tijdelijk in een hogere fase van zorg bevinden. We stellen alles in het werk om de leerling terug te laten aansluiten bij de groep en we streven ernaar dat hij de basisdoelen behaalt.

Fase 0 (brede basiszorg): In deze fase doet de leraar ertoe. Het is immers vooral de klasleraar die het verschil maakt door te handelen in functie van de onderwijs- en opvoedingbehoeften die zich voordoen in de klas. Dit wordt gesymboliseerd met 2 ‘gouden handen’. De leraar voert de brede basiszorg uit maar wordt wel gecoacht en ondersteund door het zorgteam van de school via tips, het aanreiken van materialen, het geven van feedback, collegiale consultatie, … Het CLB heeft in deze fase een raadgevende rol.

Fase 1 (verhoogde zorg): Indien de brede basiszorg na verloop van tijd niet afdoende blijkt te zijn, kan de leraar in de fase van verhoogde zorg tijdelijk meer ondersteund worden. Er komt dus een extra paar handen (gesymboliseerd in het continuüm van zorg met blauwe handen) bij zodat er twee personen zijn die klasintern of klasextern kunnen handelen in functie van de onderwijs- en opvoedingsbehoeften van de kinderen. Het gaat om schoolinterne ondersteuning door bv. de SES-leraar, de zorgcoördinator, een ambulante leraar, … De klemtoon ligt op het professionaliseren van de leraar zodat die na enige tijd deze zorg zelf kan bieden. De verhoogde zorg wordt m.a.w. geleidelijk omgezet in brede basiszorg. Het CLB heeft in deze fase een raadgevende rol.

Fase 2 (uitbreiding van zorg): Indien na de fase van de verhoogde zorg blijkt dat er nog bijkomende ondersteuning nodig is om te kunnen voldoen aan de onderwijs- en opvoedingsbehoeften van de kinderen, zal de klasleraar tijdelijk zowel schoolinterne als schoolexterne ondersteuning (via CLB-medewerker, GONbegeleider, revalidatiecentrum, LOGO-ondersteuning, …) krijgen. Deze schoolexterne ondersteuning wordt in het continuüm van zorg gesymboliseerd met de rode handen. De regierol ligt in deze fase bij het CLB. Handelingsgerichte diagnostiek wordt toegepast. De klemtoon ligt op het professionaliseren van de leraar en de school zodat de school na verloop van tijd deze zorg zelf kan bieden. De uitbreiding van zorg wordt m.a.w. geleidelijk omgezet in brede basiszorg of verhoogde zorg.

Fase 3 (onderwijs op maat): Wanneer de school het kind geen verdere kansen tot ontplooiing kan bieden, dan proberen we in overleg met de ouders en alle betrokkenen nieuwe kansen te zoeken voor verdere ontplooiing van het kind met eventuele doorverwijzing naar gespecialiseerd onderwijs.

Zorg bieden binnen het kader van het zorgcontinuüm betekent automatisch ook dat we werken volgens de uitgangspunten van het handelingsgericht werken:

1. De onderwijsbehoeften van de leerlingen centraal stellen.
2. Er is afstemming en wisselwerking tussen kind en zijn omgeving: de groep, de leerkracht, de school en de ouders.
3. De leerkracht doet ertoe.

4. De positieve aspecten zijn van groot belang.

5. Er is een constructieve samenwerking tussen school en ouders.

6. Er wordt doelgericht gewerkt. Het gaat hierbij zowel om korte als lange termijndoelen.
7. De werkwijze van de school is systematisch en transparant. Er zijn duidelijke afspraken over wie wat doet en wanneer.

We geloven erg in de kracht van het instrueren volgens het ADI-model waarbij gewerkt wordt met pre-instructie en verlengde instructie. Op deze manier krijgen kinderen die het nodig hebben een instructie meerdere keren aangeboden. Vooral na een pre-instructie hebben ze het gevoel dat ze al een voorsprong hebben op de rest van de klas waardoor hun zelfvertrouwen en motivatie stijgt.

We werken in de kleuterklassen met een observatiesysteem op Smartschool om de evolutie van elk kind op de voet te kunnen volgen en tijdig te kunnen ingrijpen bij eventuele moeilijkheden.

Uit genormeerde toetsen, observaties van leerlingen en gesprekken met leerlingen en ouders halen we constant signalen waardoor we onze werkwijze kunnen optimaliseren en bijsturen.

Volgende kerngedachten vinden wij als team op onze school zeer belangrijk bij het bieden van zorg en deze willen we dan ook extra in de verf zetten.

  1. Welbevinden van leerlingen en leerkrachten vormt de basis voor het bieden van goede zorg. Wij besteden hier op onze school veel aandacht aan. De leerlingen krijgen de ruimte om te spreken over hun gevoelens, problemen en welbevinden tijdens de kringen, de klassenraad, de leerlingenraad en tussendoor wanneer het past. Wij ontwikkelden in alle klassen een systeem rond talenten en sociale vaardigheden zodat de leerlingen hun eigen talenten en vaardigheden beter leren kennen en openstaan om hun horizonten hierin te verruimen.
  2. Gelijke kansen voor alle kinderen en een neutrale houding. Ieders eigenheid moet worden gerespecteerd en diversiteit zien we als iets waardevols.
  3. Differentiatie is noodzakelijk waarbij we vertrekken van de aanwezige diversiteit in de klasgroep. Er wordt gevarieerd in instructiewijze, instructietijd, werktijd, werkvormen, … om zo te kunnen aansluiten bij de onderwijsbehoeften van elke leerling, zowel de zwakkere als de sterkere leerlingen.
  4. Betrokkenheid van alle partijen en regelmatig overleg (tussen zorgcoördinator, zorgleerkrachten klasleerkrachten, directie, ouders, externen, …) Ook werken we nauw samen met het centrum voor leerlingenbegeleiding. Het CLB biedt informatie, hulp en begeleiding op vraag van leerlingen, ouders of de school vanuit een onafhankelijke positie.

Het clb is actief op 4 werkingsdomeinen:

  • preventieve gezondheidszorg (medisch onderzoek)
  • schoolloopbaanbegeleiding
  • leren en studeren (voorkomen van leer- en ontwikkelingsproblemen en problemen met zelfstandig leren)
  • psychosociaal functioneren (voorkomen gedrag- en opvoedingsproblemen)

Wij kunnen als school beroep doen op een maatschappelijk werkster, een verpleegster, een arts en een psychopedagogisch werker van het CLB. Toch kan het zijn dat we de zorgvraag niet kunnen beantwoorden binnen de school. Dan zal de zorgcoördinator in overleg met het CLB, wanneer de ouders op de hoogte gebracht zijn en hiervoor toestemming gegeven hebben, een beroep doen op de hulp van externe professionals. De psychopedagogisch medewerker van het CLB is (indien mogelijk) ook aanwezig tijdens het multidisciplinair overleg (twee keer per schooljaar) en tijdens de klassenraad (einde schooljaar). Hier is de zorgcoördinator de brugfiguur die ervoor zorgt dat alle actoren correct en tijdig op de hoogte worden gebracht.  

5. Professionaliseren is nodig. We voorzien op onze school een nascholingsaanbod samengesteld op basis van de nascholingsnoden van de school en van de leerkrachten.

 

Beste ouders,

 

Een goede communicatie tussen ouders en de zorgcoördinator is onontbeerlijk. Via een vlotte samenwerking kunnen we samen meer bereiken in het voordeel van de kinderen.

Daarom organiseren we een vast moment waarop ik kan aangesproken worden.

Ouders kunnen tijdens dit moment, zonder afspraak, met mij een gesprek hebben. Heeft u vragen of maakt u zich zorgen over iets, aarzel dan niet om contact met mij op te nemen.

 Het spreekuur gaat door op:

Maandag van 8u30 tot 9u20

 

U kan ook op andere momenten bij mij terecht. Gelieve dan eerst telefonisch een afspraak te maken of een mailtje te sturen naar : zorg.marijke@hetavontuur.be

 

Met vriendelijke groeten,

Marijke Faes

Zorgcoördinator

Onze klassen